Hals cykel motion


Vedtægter for Hals Cykel Motion

§ 1

Foreningens navn er:

Hals Cykel Motion. Foreningens navn forkortes til HCM.

Foreningens adresse er formandens adresse eller den adresse, som formanden bestemmer.

Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at udøve cykelsport på motionsplan med det sociale samvær i højsædet.

§3

Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, der er fyldt 18 år.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance med kontingent eller anden gæld til foreningen.

§ 4

Medlemskab af foreningen er knyttet til rettidig betaling af kontingent.

Kontingent skal betales senest ultimo april og er gyldigt til og med næste års generalforsamling.

Medlemmer kan udelukkes af foreningen, når en enstemmig bestyrelse finder grundlag herfor.

Bestyrelsens beslutning herom kan ankes til afgørelse på førstkommende generalforsamling, der med simpel majoritet træffer endelig afgørelse.

Benytter medlemmet sig af denne ret, kan bestyrelsen beslutte i stedet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til behandling af udelukkelsen.

Medlemsskabet er, hvis medlemmet benytter sig af retten til at få udelukkelsen forelagt for generalforsamlingen, i kraft indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes - via elektroniske medier og på foreningens hjemmeside - af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Formanden udsender forslaget - evt. vedlagt begrundelse og relevante bilag - til medlemmerne via elektroniske medier hurtigst muligt, dog senest 5 hverdage efter modtagelsen.

Har foreningen en virksom hjemmeside, kan formanden vælge i stedet at bekendtgøre forslaget med eventuel begrundelse og bilag på hjemmesiden, hvis han via elektroniske medier til medlemmerne oplyser, at han har valgt dette.

Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Indtil dirigenten er valgt ledes mødet af bestyrelsen.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt evt. budget

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af evt. suppleanter

6. Valg af 2 revisorer samt valg af 1 suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves ved ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for de foreslåede ændringer.

Ved sammenslutning med en anden forening eller ved foreningens opløsning kræves det, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med højst 2 måneders mellemrum, går ind for forslaget.

Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog kan ethvert medlem forlange skriftlig afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsender skriftlig begæring herom vedlagt en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

Sammen med indkaldelsen skal det forslag, der skal behandles - med eventuelle bilag - udsendes til medlemmerne.

Har foreningen en fungerende hjemmeside, kan formanden vælge i stedet at bekendtgøre forslaget med eventuel begrundelse og bilag på hjemmesiden, hvis han i indkaldelsen oplyser, at han har valgt dette.

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af  til 5 - 7 medlemmer der vælges for  2 år af gangen. 2- 3 i lige år 3-4 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i valgperioden, indtræder suppleanten i den resterende valgperiode, ifald der er valgt suppleanter.

Generalforsamlingen vælger 1-2 suppleanter for 1 år af gangen.

Ifald der vælges suppleanter, sker valg for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelse og suppleanter er alle stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan beslutte at oprette og nedlægge særlige udvalg for særlige kategorier af medlemmer.

Bestyrelsen udarbejder beslutningsreferater af de afholdte bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan enstemmigt udnævne æresmedlemmer, der er en person der i særlig grad har gjort sig fortjent hertil. Æresmedlemmer er kontigentfri og uopsigelig medlem af foreningen. Dog kan §4 anvendes, hvis en enig bestyrelse finder grundlag herfor.

§ 8

Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskelligt kontingent for forskellige kategorier af medlemmer.

§ 9

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 10

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den øvrige bestyrelse i forening.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler således ikke foreningens nuværende eller tidligere medlemmer eller bestyrelsen nogen former for personlig hæftelse.

§ 11

I tilfælde af en eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue og midler idrætslige-, ungdoms- eller kulturelle formål i klubbens virkeområde efter vedtagelse på den afsluttende generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den / 2017.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk